I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují k provádění zasílání finančních darů prostřednictvím webových stránek www.srdcenadlani.cz (dále jen „Web SND“). Účelem těchto VOP je vymezit a upřesnit práva a povinnosti nadačního fondu Srdce na dlani (dále jen „SND“) na jedné straně a dárce na straně druhé při poskytování finančních darů ve prospěch nadačního fondu Srdce na dlani prostřednictvím Webu SND.

II. PROVOZOVATEL WEBU SND

Provozovatelem webových stránek www.srdcenadlani.cz a zároveň majitelem nadačního účtu je Srdce na dlani, nadační fond, zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka N 660, se sídlem Družstevní 1395/8, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 28196112. Číslo účtu: 1002238885/2700 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

III. ZANECHTE OTISK V OSUDU DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Prostřednictvím webových stránek www.srdcenadlani.cz mohou dárci přispět na projekty nadačního fondu Srdce na dlani - na účet SND - pomocí bankovního převodu nebo kartou pomocí platební brány.

Kontaktní osoba pro veškeré záležitosti týkající se finančních darů prostřednictvím Webu SND je paní Lucie Deniševská, e-mail: l.denisevska@srdcenadlani.com

IV. Vymezení některých pojmů

Dárcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která odeslala elektronický darovací formulář, zpracovaný systémem Webu SND, a následně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo vkladem ve prospěch bankovního účtu SND nebo kartou pomocí platební brány (dále jen „Dárce“). Elektronickým darovacím formulářem se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Dárci, zpracovaný systémem Webu SND (dále jen „Formulář“).

Finančním darem se rozumí libovolná částka zadaná dárcem, která byla Dárcem uhrazena ve prospěch účtu SND (dále jen „Dar“).

V. Formulář, Dar

Dárce bere na vědomí, že jím vyplněný Formulář bude doručen SND. SND se zavazuje Formulář od Dárce vyplněný prostřednictvím Webu SND přijmout. Dárce bere na vědomí, že zašle dar na bankovní účet SND. V případě, že Dárce při vyplňování Formuláře zaškrtne, že chce zaslat Potvrzení o daru, se SND zavazuje vystavit a zaslat Dárci toto Potvrzení o daru na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři, a to nejpozději do 14 dnů od připsání Daru ve prospěch účtu SND. Dárce je srozuměn s tím, že na emailovou adresu, uvedenou ve Formuláři, mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho Daru.

VI. Ochrana osobních údajů

SND shromažďuje osobní údaje Dárce prostřednictvím odeslaného Formuláře na Webu výhradně k plnění svých závazků vůči Dárci, a to hlavně při vystavení potvrzení o Daru. SND odpovídá za to, že osobní údaje Dárce nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám.

  • Dárce jakožto fyzická osoba: jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa.
  • Dárce jakožto právnická osoba nebo živnostník: obchodní jméno/název, IČ, DIČ, fakturační a doručovací adresa, zápis v OR, e-mailová adresa.

Dárce prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby SND zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti SND a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Dárce uděluje SND tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Dárce odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání SND a údaje budou následně vymazány.

VIII. VOP

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi SND a Dárci. VOP jsou Dárcům a ostatním návštěvníkům Webu SND volně přístupné na internetové adrese https://srdcenadlani.cz/vseobecne_obchodni_podminky/, kde se s nimi mohou seznámit. Odesláním vyplněného Formuláře Dárce prohlašuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi. SND je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně měnit, zejména z důvodu změn právních předpisů či technologických změn. Změna VOP je účinná dnem jejich zpřístupnění na Webu, pokud není SND stanoveno pozdější datum účinnosti. Nová VOP se zapracovanými změnami bude zveřejněna ve formě úplného znění VOP na Webu SND.

IX. Závěrečná ustanovení

Vztahy vzniklé mezi SND a Dárcem při poskytnutí Daru prostřednictvím Webu SND se řídí českým právním řádem. V případě, že by některé ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP.

Praha, 1. 11. 2020 Srdce na dlani, nadační fond, Tereza Stopková, předsedkyně správní rady.